دسته‌بندی نشده · آوریل 24, 2022 0

معرفی و دانلود رایگان PDF مجله علمی شهرسازی ایران – شماره 8 | … | انتشارات شهرسازی



معرفی مجله علمی شهرسازی ایران – شماره 8مجله علمی شهرسازی ایران – شماره 8 منتشر شد. فرم‌های هندسی ساختاری در معماری، تبیین پایه‌های برنامه‌ریزی ارتباطی در حیطه برنامه‌ریزی شهری، تأملی بر شهرسازی معاصر در ایران با رویکرد حقوقی – تاریخی و… از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید.

این مجله، به صورت تخصصی و اختصاصی در حوزه شهرسازی و گرایش‌های برنامه‌ریزی شهری، برنامه‌ریزی منطقه‌ای، طراحی شهری، مدیریت شهری، عمران شهری، محیط زیست شهری، منظر شهری و… تمرکز دارد.
فهرست مطالب بازآفرینی فرهنگ مبنای مراکز شهری با تاکید بر احیای عناصر تاریخی و ایجاد فضاهای هویتمند؛ مطالعه موردی: مرکز شهر تکاب
فرم‌های هندسی ساختاری در معماری
فضاهای عمومی بافت تاریخی شهری و نقش آن در ایجاد روابط اجتماعی فعال (نمونه موردی بازار ومسجد بافت قدیم دزفول)
طراحی فضای شهری در راستای ارتقای سلامت روان نمونه موردی: خیابان حافظ اصفهان
بررسی مولفه‌های شهر هوشمند در ارتقاء کیفیت زندگی شهری (شهر مورد مطالعه: بابلسر)
تبیین پایه‌های برنامه‌ریزی ارتباطی در حیطه برنامه‌ریزی شهری
تأملی بر شهرسازی معاصر در ایران با رویکرد حقوقی – تاریخی
تاثیر اماکن اسلامی بر ساختار اجتماعی، اقتصادی و کالبدی شهرهای ایران، (منطقه۳ شهر اصفهان)
تحلیل کاربست رویکرد بازآفرینی فرهنگ مبنا در بافت‌های فرسوده و نیازسنجی مشارکتی جهت اولویت‌بندی راهبردها…
ارزیابی و سنجش ابعاد و مؤلفه‌های تاب‌آوری در شهر جدید گلبهار در برابر مخاطرات طبیعی
ارائه مدل مفهومی منظر تاب آور با تأکید بر مدل مکان پایدار مبتنی بر روش گراندد تئوری
بررسی و تبیین نظام کارکرد نشانه‌ها در خوانش معماری مذهبی دوره زندیه (نمونه موردی: مسجد وکیل شیراز)
ادامه فهرستمشخصات کتاب الکترونیکقیمت نسخه الکترونیک





معرفی و دانلود رایگان PDF مجله علمی شهرسازی ایران – شماره 8 | … | انتشارات شهرسازی