دسته‌بندی نشده · ژوئن 22, 2022 0

معرفی و دانلود کتاب اصول و ارکان اصلی سازمان ملل | حمید علیخانی | انتشارات قانون یارمعرفی کتاب اصول و ارکان اصلی سازمان مللکتب درسی و دانشگاهی زیادی در زمینه حقوق بین‌الملل وجود دارند که هر یک از آن‌ها منبع بسیار خوبی برای مطالعه و یادگیری دروس تخصصی این رشته هستند. کتاب اصول و ارکان اصلی سازمان ملل نوشته حمید علیخانی از جمله کتاب‌های کاربردی در زمینه علم حقوق است که سازمان ملل،‌ تاریخچه این نهاد، ارکان و اصول مهم مطرح شده در آن و … را به طور کامل بررسی می‌کند.

درباره کتاب اصول و ارکان اصلی سازمان ملل

یکی از مهم‌ترین مباحثی که دانشجویان حقوق و فعالان این حوزه باید بر آن مسلط باشند، مباحث مرتبط با سازمان ملل است. کتاب اصول و ارکان اصلی سازمان ملل منبع بسیار مهمی برای یادگیری و تسلط بر این مبحث است که همه افراد می‌توانند با مرور و مطالعه آن، یادگیری خود را کامل کنند.

این کتاب در چهار فصل تالیف شده است و هر فصل آن مطالب متنوع و متفاوتی را در برمی‌گیرند. فصل اول کتاب به بیان کلیات و توضیح ارکان و معرفی اعضای مجمع عمومی اختصاص دارد و به معرفی کامل این بخش‌ها و کارکرد آن‌ها در سازمان می‌پردازد. در فصل دوم نقش تدوینی رکن اصلی و ارکان فرعی در اسناد بین‌المللی از منظر حقوقی بررسی و تحلیل می‌شوند و به فهم بیشتر ارکان سازمان بین‌الملل کمک می‌کند. در فصل بعدی به‌ طور کامل، ارکان شورای اقتصادی و اجتماعی در عرصه بین‌المللی را خواهید شناخت و در فصل آخر کتاب بر نقش تدوینی رکن اصلی و ارکان فرعی شورای اقتصادی اجتماعی در حقوق بین‌الملل مسلط خواهید شد.

حمید علیخانی با بیانی شیوا و قلمی روان این کتاب را برای دانشجویان رشته حقوق تالیف کرده است و با استفاده از آن می‌توانید مهم‌ترین نکات و مطالب مرتبط با سازمان ملل و شیوه کارکرد آن را بیاموزید.

کتاب اصول و ارکان اصلی سازمان ملل برای چه کسانی مناسب است؟

این کتاب برای همه دانشجویان حقوق و علاقه‌مندانی که قصد دارند مباحث مرتبط با حقوق بین‌الملل را به‌طور کامل بیاموزند، بسیار مناسب و کاربردی است.

در بخشی از کتاب اصول و ارکان اصلی سازمان ملل می‌خوانیم

مجمع عمومی مرکب از نمایندگان کشورهای عضو با اختیارات وسیعی که به موجب مواد 10 تا17 (فصل چهارم) منشور کسب کرده است عملاً مظهر وجدان جهانی به شمار می‌آید. ماده 10 منشور اختیارات وسیعی را برای مجمع عمومی قایل شده است. به موجب ماده اخیر «مجمع می‌تواند هر مسئله‌ای یا امری را که در حدود این منشور و یا مربوط به اختیارات و وظایف هر یک از ارکان مقرر در این منشور باشد مورد بحث قرار دهد و جز در موارد مذکور در ماده 12 ممکن است به اعضای سازمان ملل یا به شورای امنیت و یا به هر دو در مورد هر یک از مسائل و امور توصیه‌ای بنماید». همچنین ماده یازده منشور مقرر می‌دارد: «مجمع عمومی می‌تواند اصول کلی همکاری برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی از جمله اصول حاکم بر خلع سلاح و تنظیم تسلیحات را مورد رسیدگی قرار دهد و ممکن است در مورد اصول یاد شده به اعضا، یا به شورای امنیت یا به هر دو توصیه‌هایی بنماید. هر مسئله‌ای از این قبیل که اقدام در مورد آن ضروری باشد توسط مجمع عمومی قبل و یا بعد از بحث به شورای امنیت ارجاع خواهد شد.»

به طور کلی صلاحیت‌های مجمع عمومی را می توان به دو نوع تقسیم کرد:

صلاحیت‌های انحصاری و صلاحیت‌های غیر انحصاری.
فهرست مطالب کتابپیشگفتار
فصل اول: کلیات
بخش اول: بررسی و شناخت ساختار رکن اصلی
بخش دوم: نگاهی به نحوه رای گیری در مجمع عمومی
بخش سوم: بررسی وظایف و اختیارات مجمع عمومی
بخش چهارم: تحلیل و بررسی ساختاری ارکان فرعی
بخش پنجم: سازماندهی تشکیلات سازمان ملل در زمینه همکاری‌های توسعه
بخش ششم: صندوق بین‌المللی کودکان
بخش هفتم: بررسی و تحلیل کمیسیون حقوق بین الملل
بخش هشتم: بررسی و تبیین حقوقی شورای حقوق بشر
بخش نهم: کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد
فصل دوم: بررسی و تحلیل حقوقی نقش تدوینی رکن اصلی و ارکان فرعی در اسناد بین المللی
بخش اول: نقش تدوینی مجمع عمومی در منشور
بخش دوم: بررسی مصوبات حقوق بشری مجمع عمومی
بخش سوم: آثار کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی بر اسناد بین المللی
بخش چهارم: کنوانسیون1951 ژنو در مورد وضعیت پناهندگی
بخش پنجم: بررسی پروتکل 1967 در مورد وضعیت پناهندگان
بخش ششم: کنوانسیون حمایت از تمام افراد در مقابل ناپدیدشدگی اجباری
بخش هفتم: فعالیت‌های گزارشگران ویژه در اجرای وظایف خود
بخش هشتم: بررسی ساختار و ماهیت اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان یک سند بین المللی
بخش نهم: آثار اعلامیه جهانی حقوق بشر در اسناد و اقدات بعدی بین المللی
بخش دهم: اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و مردمان مستعمرات
بخش یازدهم: اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و اقدامات بعدی بین‌المللی
بخش دوازدهم: بررسی و تحلیل اعلامیه حق بر توسعه
بخش سیزدهم: آثار اعلامیه حق بر توسعه بر اسناد و اقدامات بعدی بین‌المللی
بخش چهاردهم: حفاظت از محیط زیست مبنای حق توسعه
بخش پانزدهم: حق به صلح مبنای حق توسعه
بخش شانزدهم: تحلیل حقوقی اسناد بین المللی در رابطه با حق آموزش زبان مادری
فصل سوم: بررسی و شناخت ارکان شورای اقتصادی و اجتماعی در عرصه بین المللی
بخش اول: معرفی ساختاری شورای اقتصادی و اجتماعی
بخش دوم: مساعدت به سازمان‌های تخصصی و برقراری و هماهنگی میان آنها
بخش سوم: معرفی ساختاری و اجمالی ارکان فرعی (نهادهای حقوق بشری شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)
بخش چهارم: نشست‌های کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون فرعی حقوق بشر
بخش پنجم: حضورNGO‌ها در نشست‌های کمیسیون حقوق بشر
بخش ششم: عملکرد کمیسیون حقوق بشر و کمیسون فرعی حقوق بشر
بخش هفتم: بررسی و تحلیل حقوقی مفاد قطعنامه های1503 و1235
بخش هشتم: گروه‌های کاری و گزارشگران ویژه
بخش نهم: تحلیل حقوقی ساز وکارهای ویژه کشوری
بخش دهم: کمیسیون مقام زن
بخش یازدهم: کمیته اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی
بخش دوازدهم: موسسه‌ی بین المللی آموزش و پژوهش برای پیشرفت زنان
بخش سیزدهم: کمیته جلوگیری و کنترل جنایت
فصل چهارم: نقش تدوینی رکن اصلی و ارکان فرعی شورای اقتصادی اجتماعی در حقوق بین الملل
بخش اول: نقش تدوینی شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درمسائل حقوق بشری
بخش دوم: نقش تدوینی شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در منشور
بخش سوم: اسناد حقوق بشری مصوب شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
بخش چهارم: بررسی مفاد میثاقین
بخش پنجم: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
بخش ششم: قوت قانونی یافتن میثاقین و پروتکل اختیاری
بخش هفتم: آثار کنوانسیون رفع تبعیض نژادی بر اسناد بین المللی
بخش هشتم: آثار معاهده بر اسناد و اقدامات بعدی بین المللی
بخش نهم: آثار کنوانسیون منع شکنجه بر اسناد و اقدامات بعدی بین المللی
بخش دهم: پروتکل الحاقی کنوانسیون منع شکنجه
بخش یازدهم: کنوانسیون امحا تمامی صور تبعیض علیه زنان
بخش دوازدهم: راهکارهای جهانی مبارزه با قاچاق زنان
بخش سیزدهم: بررسی سایر اسناد بین المللی حقوق زنان
بخش چهاردهم: بررسی کنوانسیون حقوق کودک
بخش پانزدهم: آثار کنوانسیون حقوق کودک بر اسناد بین المللی
بخش شانزدهم: کنوانسیون حقوق معلولین
بخش هفدهم: حقوق کارگران معلول
منابع و مأخذ
مقالات و ارجاعات سایتی
ادامه فهرستمشخصات کتاب الکترونیکقیمت نسخه الکترونیک

معرفی و دانلود کتاب اصول و ارکان اصلی سازمان ملل | حمید علیخانی | انتشارات قانون یار