دسته‌بندی نشده · ژوئن 18, 2022 0

معرفی و دانلود کتاب خدمت عمومی: انگیزاننده‌‌ها و راهبردها | یوسف محمدی مقدم | انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانیمعرفی کتاب خدمت عمومی: انگیزاننده‌‌ها و راهبردهایکی از مباحث پراهمیت همیشگی در علم مدیریت، میزان انگیزه کارمندان است، چرا که در بهبود عملکرد فردی خود کارمند و عملکرد کلی سازمانی که در آن فعالیت می‌کند بسیار موثر است. کتاب خدمت عمومی: انگیزاننده‌‌ها و راهبردها نوشته‌ی یوسف محمدی مقدم، ندا کاوند و الناز دانشور عامری، تمرکز خود را بر نظریه انگیزه خدمت عمومی استوار کرده است و می‌کوشد مدیران بخش دولتی را به سوی عملکردی نتیجه‌بخش‌تر سوق دهد.

درباره کتاب خدمت عمومی: انگیزاننده‌‌ها و راهبردها

در طی سالیان مدیران و نظریه‌پردازان مدیریت تلاش کرده‌اند عوامل انگیزه دهنده فردی و سازمانی را شناسایی و آن‌ها را برای نتیجه‌گیری بهتر به کار گیرند. از بین نظریه‌های متعددی که مطرح شدند، برخی میان فاکتورهای انگیزشی بخش عمومی و خصوصی تفاوت قائل می‌شوند و برای کارکنان بخش عمومی انگیزه‌های خاصی در نظر می‌گیرند.

یکی از این نظریه‌های طرح‌شده در باب تمایز کارکنان بخش عمومی و خصوصی تئوری عاملیت و انتخاب عمومی‌ست. این نظریه بر حداکثرسازی منافع فردی در سازمان‌های عمومی اشاره دارد. نکته جالب در این است که نظریه‌های دیگری اساس این تئوری را به لرزه درآورده‌اند؛ مثلا نظریه «انگیزه خدمت عمومی». این نظریه در حقیقت اصلی‌ترین موضوعی است که کتاب خدمت عمومی بر شرح و بسط آن تمرکز می‌کند.

این نظریه را نخستین بار پری و وایز در سال 1990 مطرح کردند تا به واسطه آن تفاوت مدیران و کارکنان بخش خصوصی و عمومی را توضیح دهند. تئوری انگیزه خدمت عمومی میل فردی شخص برای پاسخگویی به انگیزه‌هایی است که به‌شکل خاص یا اساسی در ارگان‌های عمومی وجود دارند. کارمندانی که از انگیزه خدمت عمومی برخوردارند مهره‌های ارزشمندی برای ارگانی که در آن به انجام وظیفه مشغولند به حساب می‌آیند؛ چرا که در اثربخشی و عملکرد مثبت بیشتر سازمان نقش مهمی ایفا می‌کنند. وجود ویژگی‌های رفتاری مشخصی مانند تعهد سازمانی، رضایت شغلی، پشتکار و عملکرد بالا سبب می‌شود جذب و نگهداری این کارکنان برای مدیران سازمان‌های عمومی اهمیت ویژه‌ای داشته باشد.

آنچه گروه نویسندگان کتاب خدمت عمومی: انگیزاننده‌‌ها و راهبردها، یوسف محمدی مقدم، ندا کاوند و الناز دانشور عامری، سعی در توضیح و تشریح بهتر آن دارند اهمیت بهره‌گیری از نظریه انگیزه خدمت عمومی توسط مدیران بخش عمومی است. آن‌ها معتقدند به‌کارگیری این نظریه بخش مهمی از مدیریت دولتی است که مدیران منابع انسانی عمومی قادرند از آن به عنوان ابزاری برای پیشرفت سریع‌تر و بهبود عملکرد سازمانی خود استفاده کنند.

مؤلفین این اثر در قالب فصل‌های متعدد با توجه به مفهوم، فلسفه و منطق اصلی انگیزه خدمت عمومی، تاریخچه و معنای این نظریه را معرفی می‌کنند، و لزوم و اهمیت آن، همچنین پیشامد و پیامدهایی که می‌توان از به‌کارگیری این تئوری انتظار داشت را بررسی می‌کنند.

کتاب خدمت عمومی: انگیزاننده‌‌ها و راهبردها مناسب چه کسانی است؟

این کتاب را به دانشجویان رشته‌های مرتبط با مدیریت دولتی و مدیران بخش عمومی که در صدد نتیجه‌بخشی بهتر سازمان خود هستند پیشنهاد می‌کنیم.

در بخشی از کتاب خدمت عمومی: انگیزاننده‌‌ها و راهبردها می‌خوانیم

دومین وظیفه اصلی، مدیریت مولفه‌های درونی است. این کار، تامین نیروی انسانی، ایجاد ساختارها و سیستم‌های لازم برای دستیابی به هدفهای تعیین شده توسط استراتژی را در بر می‌گیرد.

اداره امور دولتی سنتی بذل کوشش در وظیفه «مدیریت مولفه‌های درونی» را ضروری می‌دانست اگرچه در بسیاری موارد، شیوه‌های مورد پسند آن اجرای کامل این وظیفه را هم مقدور نمی‌ساختند. بدون تردید اداره کنندگان امور دولتی باید اداره خود را سازمان می‌دادند: کارمند به استخدام در می‌آوردند، آنها آموزش و ترفیع می‌دادند و سایر جنبه‌های سیستم پرسنلی را به اجرا در می‌آوردند، لیکن همواره کنترل عملکرد، نسبتا ضعیف بود. این جنبه نیز به طور متنابهی با کوششهای مختلفی که برای اندازه‌گیری عملکرد ادارات و کارکنان به عمل آمده، تغییر یافته است این مرحله شامل سه بخش می‌باشد:

الف) سازماندهی و تامین نیروی انسانی در سازماندهی مدیر، ساختار واحدها و قسمتها با اختیارات و مسئولیت‌های تفویض شده و دستورالعمل (برای اجرا و هماهنگی فعالیت‌ها) پدید می‌آورد. درتامین نیروی انسانی، سعی دارد افراد مناسب را در پست‌های کلیدی جای دهد.

ب) هدایت کارکنان و نظام مدیریت منابع انسانی: ظرفیت سازمان در درجه نخست در کارکنان و مهارت دانش آنها نهفته است. نظام مدیریت منابع انسانی به جذب، انتخاب، جامعه پذیری، آموزش، تنبیه و اخراج سرمایه انسانی سازمان می‌پردازد. این سرمایه انسانی در واقع، ظرفیت عملیاتی سازمان برای دستیابی به هدف‌ها و پاسخ دادن به خواسته‌های مدیران است.

ج) کنترل عملکرد: نظام‌های مختلف اطلاعاتی مدیریت – شامل بودجه‌های سرمایه‌ای و عملیاتی حساب‌ها، گزارش‌ها، و سیستم‌های آماری، ارزیابی عملکرد و ارزیابی محصول – مدیران را در اتخاذ تصمیم و اندازه‌گیری پیشرفت به جانب هدف‌ها، یاری می‌کند (هیوز، 1398)
فهرست مطالب کتابسخن مؤلفین
مقدمه
بخش اول
فصل اول: مدیریت دولتی
تعریف مدیریت دولتی
مدل‌های پنجگانه در مدیریت دولتی
رویکردهای مدیریت دولتی
مدیریت دولتی نوین، رویکردی نوین در مدیریت دولتی
بنیان‌های مدیریت دولتی نوین
کوچک‌سازی
مدیریت گرایی
تمرکز زدایی
دیوان سالاری زدایی
خصوصی‌سازی
مدل‌های پیاده‌سازی پارادایم مدیریت دولتی نوین
فصل دوم: خدمات عمومی
مفهوم خدمت عمومی
تعریف خدمت
تعریف عمومی
تعریف اصطلاحی خدمات عمومی
اقسام خدمات عمومی
خدمات عمومی از لحاظ قلمرو
خدمات عمومی از لحاظ موضوع
اصول و نظام‌های حاکم بر خدمات عمومی
اصل برابری
اصل تداوم
اصل انطباق
اصل تقدم
اصل بی‌طرفی در خدمات عمومی
اصل رایگان بودن خدمات عمومی
فصل سوم: انگیزش
ماهیت و مفهوم انگیزش
انواع انگیزه
تئوری‌های انگیزش
نظریه‌های محتوایی
نظریه سلسله مراتب نیازها
نظریه نیازهای سه گانه زیستی، تعلق و رشد
نظریه نیازهای سه گانه مک کللند
نظریه‌های فرایندی
پیش‌فرض اساسی انگیزش
اهمیت انگیزش
چارچوب انگیزش
فرآیند انگیزش
عوامل مؤثر بر انگیزش
بخش دوم
فصل اول: مبانی انگیزه خدمت عمومی
تعریف انگیزه خدمات عمومی
نظریه انگیزه خدمت عمومی و تئوری‌های انگیزش
ساختار و ابعاد انگیزه خدمت عمومی
بازنگری ابعاد انگیزه‌ی خدمت عمومی
گونه‌شناسی انگیزه خدمت عمومی
فصل دوم: ضرورت و اهمیت انگیزه خدمت عمومی
نفش انگیزه خدمات عمومی در مدیریت
اهمیت و ضرورت انگیزه خدمت عمومی در بخش دولتی و منابع انسانی
تفاوت انگیزه خدمت عمومی کارکنان بخش خصوصی و دولتی
انگیزه خدمت عمومی در کشورها و فرهنگ‌های مختلف
فصل سوم: پیشایندهای انگیزه خدمت عمومی
دسته اول: انگیزه خدمت عمومی و عوامل غیر سازمانی
دسته دوم: انگیزه خدمت عمومی و عوامل سازمانی
فصل چهارم: پسایندهای انگیزه خدمت عمومی
رضایت شغلی
تعهد سازمانی
رفتار شهروندی سازمانی
سرمایه اجتماعی
عملکرد
عملکرد فردی
عملکرد سازمانی
فصل پنجم: استراتژی‌های انگیزه خدمات عمومی
ابتکارات سطح فردی: ادغام انگیزه خدمات عمومی در فرایندهای منابع انسانی
انتخاب براساس انگیزه خدمات عمومی
جامعه پذیری خدمات عمومی
انگیزه خدمات عمومی به عنوان یک معیار در سیستم‌های ارزیابی
اقدامات در سطح شغل: ایجاد و انتقال معنا و هدف در شغل
ارتقا اهمیت اجتماعی شغل
شفافیت در اهداف خدمت عمومی
اقدامات در سطح محیط کاری
ایجاد محیط کاری حمایت کننده
روابط میان فردی مشارکتی
همسویی انگیزه‌ها با انگیزه‌های درونی
سیستم جبران و انگیزه‌ها
اقدامات در سطح سازمان
ادغام خدمات عمومی در ماموریت و استراتژی سازمانی
تنظیم ماموریت و چشم انداز بر اساس انتظارات و ارزش‌های کارکنان
تقویت رهبری مبتنی بر ارزش
اقدامات در سطح جامعه: ایجاد مشروعیت اجتماعی برای خدمات عمومی
بهبود و ارتقا حمایت اجتماعی سازمانی برای خدمات عمومی
فراهم آوردن فرصت برای تجربیات تکاملی
بررسی نقش خدمات عمومی در جامعه
منابع و مراجع
پیوست‌ها

معرفی و دانلود کتاب خدمت عمومی: انگیزاننده‌‌ها و راهبردها | یوسف محمدی مقدم | انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی