دسته‌بندی نشده · ژوئن 15, 2022 0

معرفی و دانلود PDF کتاب راهبردهای توسعه صادرات محصولات دانش بنیان: با رویکرد صادرات نانو فناوری و زیست فناوری | مسعود افشاری مفردمعرفی کتاب راهبردهای توسعه صادرات محصولات دانش بنیان: با رویکرد صادرات نانو فناوری و زیست فناوریکتاب راهبردهای توسعه صادرات محصولات دانش بنیان نوشته‌ی مسعود افشاری مفرد، رضا موسائی و علی جوان جعفری، در شش فصل به طور کامل اهمیت این نوع از صادرات را با تمرکز بر دو صنعت نانو و زیست فناوری شرح می‌دهد. اقتصاد دانش بنیان نقش بسیار پررنگی در پیشرفت اقتصادی، افزایش رفاه و تولیدات کشورها دارد.

درباره کتاب راهبردهای توسعه صادرات محصولات دانش بنیان

بسیاری از کشورهای در حال توسعه طی بیست سال گذشته توانسته‌اند با تمرکز بر رشته‌های صنعتی خاصی، فناوری و دانش را در اقتصادشان افزایش دهند و با سرعتی دوچندان به سمت پیشرفت خیز بردارند. همین عبارت کوتاه اهمیت اقتصاد دانش بنیان را به حد کافی آشکار می‌سازد.

آنچه کتاب حاضر تمرکز خود را بر آن قرار داده تاثیر توسعه صادرات دانش بنیان در پیشرفت و توسعه اقتصادی یک کشور است. به طور مثال کشور خودمان، ایران، در فناوری نانو و زیست‌فناوری از کشورهای پیشروست و تاکید نهادن بر صنایعی که از این فناوری‌ها بهره می‌برند می‌تواند ما را در فهرست کشورهایی با رشد کیفی بالا و ارزش افزاینده سبد صادراتی قرار دهد.

در ابتدای کتاب راهبردهای توسعه صادرات محصولات دانش بنیان، ساختار و قوانین مرتبط با اقتصاد دانش بنیان بررسی شده است. این تحلیل و بررسی چشم‌انداز تقریباً جامعی را درباره وضع سیاسی کشور در این عرصه ارائه می‌دهد. در ادامه، تجزیه و تحلیلی از قوانین حاکم بر تجارت خارجی در اختیار شما قرار می‌گیرد که تحلیلی از سیاست‌های مهم و مستحکم تجاری ارائه می‌دهد.

در فصل‌های بعدی این کتاب، تحلیل و بررسی ساختار صنعتی کشورهایی نظیر هندوستان و کره جنوبی را در جهت پیشرفت بازار نانو و زیست‌ فناوری خواهید دید. در فصل پایانی کتاب نیز مسعود افشاری مفرد، رضا موسائی، و علی جوان جعفری راهبردها و چهارچوب صحیح را در راستای سیاستگذاری صادراتی به شما پیشنهاد خواهند داد.

کتاب راهبردهای توسعه صادرات محصولات دانش بنیان برای چه کسانی مناسب است؟

این کتاب می‌تواند یکی از منابع مهم برای مدیران و پژوهشگران عرصه تجارت فناوری باشد؛ چرا که تحلیل‌های انجام‌ شده در اثر حاضر بر پایه واقعیت‌های نهادی موجود در کشور هستند و از این رو می‌توانند در سایر رشته‌های دانش بنیان نیز مورد بهره‌برداری قرار گیرند.

در بخشی از کتاب راهبردهای توسعه صادرات محصولات دانش بنیان می‌خوانیم

به طور کلی ابزارهای سیاست تجاری به دو طبقه اصلی قابل تقسیم‌اند که شامل سیاست‌های تعرفه‌ای و سیاست‌های غیر تعرفه‌ای می‌شود. سیاست‌های تعرفه‌ای مربوط به حوزه حمایت‌های قیمتی از طریق اعمال تعرفه و یا وضع شبه تعرفه‌ها و انواع مالیات‌ها بر تجارت خارجی می‌شود که در عین حال جزو شفاف‌ترین نوع حمایت‌ها می‌باشد، سیاست‌های غیر تعرفه‌ای دامنه وسیعی از اقدامات تجاری را در بر میگیرد که شامل انواع اقدامات نظیر ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مقداری وارداتی و صادراتی، سهمیه بندی، محدودیت تخصیص ارز، اعمال الزاماتی چون اخذ انواع مجوزها برای واردات و صادرات، اعطای انواع یارانه به ویژه یارانه‌های صادراتی، بازرسی پیش از حمل و ده‌ها اقدام دیگر می‌شود که در سیاست تجاری به کار گرفته می‌شود، به عبارت دیگر می‌توان هرگونه مانع بازدارنده و تحدید کننده تجارت خارجی که با استفاده از ابزارهایی به غیر از تعرفه‌ها ایجاد می‌شود را در زمره موانع غیر تعرفه‌ای محسوب نمود.

از این نظر محدوده اقدامات و سیاست‌های غیر تعرفه‌ای بسیار گسترده بوده و طیف وسیعی از اقدامات و موانع اعم از موانع فنی و موانع غیر فنی را در برمی‌گیرد، تاکنون تعریف دقیق و جامعی از موانع غیر تعرفه‌ای بعمل نیامده و امکان چنین چیزی نیز میسر نمی‌باشد. وسعت دامنه این اقدامات از یکطرف و سیال بودن تعاریف و مفاهیم مربوط به آن و مجاز شمرده شدن اقدامات و موانع فنی که جزو مشروع‌ترین موانع غیر تعرفه‌ای محسوب می‌شود از طرف دیگر همواره جاذبه زیادی را برای سیاستگذاران تجاری کشورها جهت اتخاذ این قبیل اقدامات با اهداف تجاری خاص برانگیخته است.
فهرست مطالب کتابپیشگفتار
مقدمه نویسندگان
فصل اول: اقتصاد دانش‌ بنیان چیست؟
فصل دوم: اقتصاد دانش‌ بنیان در ایران
فصل سوم: جهش از مسیر تجارت
فصل چهارم: تجربه کره جنوبی
فصل پنجم: تجربه هندوستان
فصل ششم: راهبردهایی برای ایران
منابع
ادامه فهرستمشخصات کتاب الکترونیکقیمت نسخه الکترونیک

معرفی و دانلود PDF کتاب راهبردهای توسعه صادرات محصولات دانش بنیان: با رویکرد صادرات نانو فناوری و زیست فناوری | مسعود افشاری مفرد