دسته‌بندی نشده · آوریل 28, 2022 0

معرفی و دانلود PDF کتاب نااطمینانی بازار نفت و تأثیر آن بر بازارهای سه گانه | طاهره جهانی | انتشارات شاپرک سرخمعرفی کتاب نااطمینانی بازار نفت و تأثیر آن بر بازارهای سه گانهکتاب نااطمینانی بازار نفت و تأثیر آن بر بازارهای سه گانه نوشته‌ی طاهره جهانی، الگویی مطلوب ارائه می‌دهد که در آن از تاثیرات متقابل میان نااطمینانی قیمت (درآمد) نفت و سرایت اثرات سرریز آن به بخش‌های مختلف اقتصاد کلان سخن می‌گوید. این الگو به افزایش دقت در تحلیل اثرات نااطمینانی قیمت نفت می‌انجامد و در تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران در سطح کلان و در آینده بهبود حاصل می‌گردد.

درباره‌ی کتاب نااطمینانی بازار نفت و تأثیر آن بر بازارهای سه گانه:

نااطمینانی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر میزان و نوع سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور به شمار می‌رود؛ عوامل مختلفی در بروز این عدم اطمینان نقش دارند، برخی از این عوامل به ویژگی‌های ساختار سیاسی – اقتصادی کشور مربوط می‌شود (نظیر رانت، فساد، بوروکراسی‌های اداری و…) و برخی دیگر ریشه در رویکرد اقتصادی دولت در روابط بین‌الملل و تنش‌های ایجاد شده در این حوزه و عوامل برون مرزی دارد.

بنابراین با حضور این نااطمینانی‌ها، اتخاذ هرگونه تصمیم کارآمد از سوی سرمایه‌گذاران، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران در بخش‌های مختلف با مشکلات و چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. افزایش نااطمینانی در یک بازار سرمایه‌گذاران را ترغیب می‌کند تا سبد دارایی خود را تعدیل نموده و ترکیب دارایی‌های خود را تغییر دهند.

این مسئله می‌تواند از یک سو، آشفتگی بازار بحران‌زده را افزایش دهد و از جهت دیگر، باعث انتقال نوسانات به بازارهای دیگر شود. بنابراین تشخیص صحیح رفتار نوسانات در قیمت دارایی‌ها جهت تخصیص بهینه منابع، قیمت گذاری صحیح دارایی‌های مالی، انتخاب بهینه‌ی سبد دارایی و بهبود پیش بینی نوسانات قیمتی آینده حائز اهمیت است.

در کتاب پیش‌رو به منظور مطالعه آثار نااطمینانی قیمت درآمد نفت در اقتصاد کشور، از الگوی VARMA GARCH-in-Mean Asymmetric BEKK استفاده می‌شود که شکست ساختاری واریانس شرطی را لحاظ کرده است. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل تولید ناخالص داخلی واقعی (بدون احتساب نفت)، قیمت (درآمد) نفت ایران، نرخ ارز، شاخص بازار سهام و شاخص تحریم در بازه زمانی 1370:1 تا 1396:4 است.

کتاب نااطمینانی بازار نفت و تأثیر آن بر بازارهای سه گانه مناسب چه کسانی است؟

دستاوردهای طاهره جهانی در کتاب نااطمینانی بازار نفت و تأثیر آن بر بازارهای سه گانه (Oil Market Uncertainty & its Impact on Triple Markets) هم در سطح خرد و هم سطح کلان کاربرد دارد و می‌تواند هم برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و هم برای سیاست‌گذاران مفید باشد.

در بخشی از کتاب نااطمینانی بازار نفت و تأثیر آن بر بازارهای سه گانه می‌خوانیم:

مطالعات متعددی اثرات سرریز بخش نفت به دیگر بخش‌های کلان اقتصادی را تایید می‌نمایند بطوری‌ که تکانه‌ها و نوسانات یک بازار به بخش‌های دیگر اقتصاد سرایت نموده و موجب بروز نوسانات در این بخش‌ها می‌گردد (تروجیلو باررا، مالوری و گارسیا،2012)؛ جهت شناسایی و تحلیل این اثرات از ضرایب بخش ARCH الگوی مورد مطالعه استفاده می‌شود.

ضرایب برآوردی ماتریس Ay نشان دهنده سرایت سرریز تکانه‌ها در میان متغیرهای درونزای مدل و ضرایب برآوردی ماتریس Ax نشان دهنده سرایت سرریز تکانه‌ها از متغیرهای برونزا به متغیرهای درونزای الگو می‌باشد.

بر اساس نتایج بدست آمده مبنی بر معناداری اغلب ضرایب برآوردی ماتریس Ay جهت سرریز تکانه‌ها و تلاطم میان بازار سهام، ارز و تولید ناخالص داخلی (به جز از بخش تولید به سمت بازار ارز) دو سویه می‌باشد. همچنین بر اساس ضرایب ماتریس Ax بیشترین اثر سرریز تکانه‌های نفت به بخش تولید (0/184) انتقال می‌یابد. این موضوع به این معناست که بخش تولید در مقابل تکانه‌های قیمت نفت نسبت به دو بخش مورد مطالعه دیگر (بازار ارز و سهام) آسیب‌پذیرتر است.

با استفاده از ضرایب برآورد شده در بخش GARCH میتوان اثرات تلاطم دوره گذشته یک متغیر بر تلاطم دوره جاری همان متغیر (اثرات خودی) و دیگر متغیرها (اثرات متقابل) را مشاهده نمود. در بخش اثرات GARCH ضرایب برآوردی مندرج در ماتریس‌های By و Bx به ترتیب نشان دهنده میزان اثرگذاری تلاطم (نااطمینانی) ایجاد شده در دوره گذشته (t-1) بر تلاطم دوره جاری متغیرهای درونزا و برونزای مدل می‌باشند.
فهرست مطالب کتابپیشگفتار
مقدمه
هدف اصلی
سوالات مدنظر
فرضیه‌ها
جامعه آماری
بهره‌وران از نتایج
روش و تکنیک‌های اجرایی
مبانی نظری و تئوریک
ادبیات کتاب
مفاهیم کلیدی
اهمیت بررسی تکانه‌های قیمتی (درآمدی) نفت در اقتصاد ایران
کانال‌های انتقال تکانه‌های قیمت نفت به اقتصادکلان
اثرگذاری نوسانات قیمت (درآمد) نفت بر اقتصادکلان
اثرات نامتقارن تکانه‌های نفتی
مدلهای سرایت نااطمینانی (تلاطم)
مطالعات انجام شده
تحلیل یافته‌ها
آزمون مانایی متغیرها
آزمون َناهمسانی واریانس شرطی (ARCH)
آزمون شکست ساختاری متغیرها
برآورد الگوی اصلی و تحلیل نتایج
نتیجه گیری
پیشنهادات نویسنده
فهرست منابع
منابع فارسی
منابع انگلیسی
ادامه فهرستمشخصات کتاب الکترونیکقیمت نسخه الکترونیک

معرفی و دانلود PDF کتاب نااطمینانی بازار نفت و تأثیر آن بر بازارهای سه گانه | طاهره جهانی | انتشارات شاپرک سرخ