معرفی و دانلود کتاب هضم رابع | ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻓﻘﻴﻪ ﻧﺼﻴﺮی | انتشارات ابراهیممعرفی کتاب هضم رابعکتاب هضم رابع مجموعه داستان‌هایی کوتاه با موضوعات اجتماعی است که ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻓﻘﻴﻪ ﻧﺼﻴﺮی آن‌ها را به رشته تحریر درآورده است. این اثر در عین روایت قصه‌هایی جذاب، به معضلات و مشکلات روز جامعه اشاره می‌کند.

کتاب هضم رابع مناسب چه کسانی است؟

اگر به داستان‌های کوتاه ایرانی علاقه دارید، خواندن این کتاب را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

در بخشی از کتاب هضم رابع می‌خوانیم:

دﺳﺘﻢ را روی زﻣﻴﻦ ﻓﺸﺎر دادم و ﺧﻮدم را ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮدم. ﻛﻢ ﻛﻢ داﺷﺖ ﻣﻨﮕﻰ ﻣﻮاد از ﺳﺮم ﻣﻰ‌ﭘﺮﻳﺪ. دﻟﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻴﮕﺎری ﺑﻜﺸﻢ. ﻫﺮ ﭼﻪ ﮔﺸﺘﻢ ﻓﻨﺪﻛﻢ ﻧﺒﻮد. ﻳﺎدم آﻣﺪ. ﺑﻴﻦ ﺷﻌﻠﻪﻫﺎ رﻫﺎﻳﺶ ﻛﺮده ﺑﻮدم. ﺳﻴﮕﺎر ﺧﺎﻣﻮش را ﻻی اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎی ﻛﻮﭼﻪ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدم. ﻏﻠﻐﻠﻪ ﺑﻮد. ﭘﺮ ﺑﻮد از ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎیِ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ اﻣﺪاد. ﺑﺎﻻﺑﺮﻫﺎی ﻣﺎﺷﻴﻦ آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻰ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻔﺘﻢ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و آب ﻣﻰﭘﺎﺷﻴﺪﻧﺪ. ﻫﻨﻮز آﺗﺶ زﺑﺎﻧﻪ ﻣﻰﻛﺸﻴﺪ.

ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺧﻮدش ﺑﻮد. ﺧﻮدِ ﭘﺮواﻧﻪ! ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ﺑﺎ آﺑﺮوی ﻣﻦ ﺑﺎزی ﻧﻜﻦ! زﻧﻴﻜﻪی ﻫﺮزه ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ ﻳﻚ ﺗﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺣﻴﺜﻴﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺮا ﺑﺒﺮد! دو ﺳﻪ ﺑﺎر ﺣﻮاﻟﻰ ﻣﻨﺰل و ﺷﺮﻛﺘﻢ دﻳﺪه ﺑﻮدﻣﺶ! ﻫﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد. ﻫﺮﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻬﺶ داده ﺑﻮدم اﻣﺎ اﻧﮕﺎر دﻫﻨﺶ ﻫﻴﭻ ﺟﻮره ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﻰﺷﺪ. ﻓﻘﻂ ﺧﻴﺎﻟﻢ راﺣﺖ ﺑﻮد ﻛﺲ و ﻛﺎری ﻧﺪارد. ﺧﻮدش ﻛﻪ اﻳﻨﺠﻮری ﻣﻰﮔﻔﺖ! ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻓﺎﻣﻴﻞ ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﻧﺪارد. ﻳک ﺷﻮﻫﺮ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ از آن ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻛﻪ اﺻﻼ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ ﻛﺪام ﮔﻮری اﺳﺖ. ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ﭘﺎﻳﺖ را از ﮔﻠﻴﻤﺖ درازﺗﺮ ﻧﻜﻦ. ﺗﻮ را ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ یک ﺟﺎ آﺗﺶ ﻣﻰ زﻧﻢ، ﮔﻮر ﺑﺎﺑﺎی ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻛﺮده! ﺗﻮ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻰ ﻛﺲ و ﻛﺎری ککِ ﻛﺴﻰ ﻧﻤﻰﮔﺰد! ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ رﻓﺘﻢ. اﻳﺴﺘﺎدم. ﺑﻪ دﻳﻮاری ﺗﻜﻴﻪ دادم. ﺳﻴﮕﺎر ﺧﺎﻣﻮش ﻫﻨﻮز در دﺳﺘﻢ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺷﻌﻠﻪﻫﺎ ﺧﻴﺮه ﺷﺪه ﺑﻮدم. دﻟﻢ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ دﺳﺘﻢ را دراز ﻛﻨﻢ و ﺳﻴﮕﺎرم را آﺗﺶ ﺑﺰﻧﻢ ﺑﺎ ﺷﻌﻠﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ از ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﺑﻴﺮون زده ﺑﻮد. ﻣﺮدی ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪاش از ﻛﻨﺎرم ﻋﺒﻮر ﻣﻰﻛﺮد.
فهرست مطالب کتاباﻧﺘﻘﺎم زﻧﺎﻧﻪ
ﺧﻮنِ خُشک
ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻧﺎﻣﺮد اﺳﺖ
دردی ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ
دﻓﻦِ ﻋﻜﺲ
ﺗﺎس آﺧﺮ
ﺷﺐ
ﻓﺮﻫﺎدِ ﺗﻠﺦ
ﻗﺎبِ ﺷﻜﺴﺘﻪ
ﮔﺰارش
ﻛﺎش ﺑﺎﺑﺎ ﮔﻞ ﻧﻤﻰآورد
ﻛﺎرت وﻳﺰﻳﺖ
ﻫﺰﻳﻨﻪیِ ﻧﻔﺲ ﻛﺸﻴﺪن
ﻫﻀﻢِ راﺑﻊ
ﻣﻮجِ ﻣﺤﻠﻰ
ﮔﻴﺴﻮ
ﻛﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎیی
ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺳﻜﻮت
آﺳﻔﺎﻟﺖِ ﺧﺮابِ ﭘﻞ
ادامه فهرستمشخصات کتاب الکترونیکقیمت نسخه الکترونیک

معرفی و دانلود کتاب هضم رابع | ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻓﻘﻴﻪ ﻧﺼﻴﺮی | انتشارات ابراهیم